Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú k používaniu redakčného systému Webaster a služieb poskytovaných v súvislosti s prevádzkou tohto systému. Používaním týchto služieb súhlasíte s doleuvedenými podmienkami. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte alebo nechcete byť týmito podmienkami viazaní, nepoužívajte služby redakčného systému Webaster.

 1. 1. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom služby je Webaster, s.r.o., Dechtice 223, 919 53 Dechtice, IČO: 46 154 566, DIČ: 20 23 25 86 11. Spoločnosť je zapísaná v registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27450/T.
(ďalej len "prevádzkovateľ")

 1. 2. Používateľ

2.1. Používateľ služieb je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva a používa služby redakčného systému Webaster a služieb poskytovaných v súvislosti s týmto systémom, ktoré sú prevádzkované pod hlavičkou Webaster s.r.o..
(ďalej len "používateľ")

 1. 3. Definícia služby

3.1. Redakčný systém Webaster slúži na tvorbu a spravovanie webových stránok pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré môžu na takto zriadených stránkach prevádzkovať osobné stránky, firemné stránky, alebo stránky s elektronickým internetovým on line obchodom. S používaním redakčného systému Webaster môžu byť spojené aj ďalšie služby mailového serveru, DNS serveru, podporných stránok a ďalších služieb.

 1. 4. Autorské práva

4.1. Celý obsah redakčného systému Webaster rovnako aj obsah služieb s ním spojených je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z. z. a podlieha tiež ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom. Obsahom sa myslia programovacie skripty a zdrojové kódy, sprievodné texty, články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio a video klipy, dizajn webových stránok a ich častí.
4.2. Na používateľa v čase využívania služieb redakčného systému Webaster a s ním spojených služieb neprechádzajú žiadne vlastnícke, distribučné ani žiadne ďalšie práva na obsah definovaný v bode 4.1. Celý obsah spojený s používaním a využívaním služieb redakčného systému Webaster je možné používať iba v súvislosti s týmito službami. V žiadnom prípade nie je dovolené kopírovať, ďalej distribuovať a používať mimo systém Webaster akúkoľvek časť redakčného systému Webaster a služieb ním spojených. Je zakázané kopírovať, prenášať, komerčne využívať akúkoľvek časť, vytvárať odvodené kópie systému, prípade napomáhať v takomto konaní tretej strane.
4.3. V prípade, že budete mať vedomosť ale zistíte porušenie autorských práv vzťahujúcich sa k redakčnému systému Webaster a služieb s ním spojených, vyjadrujete svoj súhlas, že nás budete bezodkladne o tejto skutočnosti informovať.

 1. 5. Registrácia a osobné údaje používateľa

5.1. Vyplnením registračného formuláru na stránke webaster.sk používateľ dáva súhlas na spracovanie zadaných osobných údajov. V prípade objednávky služieb redakčného systému Webaster alebo objednávkou služieb s ním spojených a zadaním osobných alebo inkasných údajov dáva súhlas na spracovanie týchto údajov.
5.2. Prevádzkovateľ zaručuje používateľovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona o ochrane osobných údajov  č. 428/2002 Z. z..
5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje tretej strane, a že údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

 1. 6. Testovacia prevádzka

6.1. Po vyplnení registračného  formuláru na stránke webaster.sk  má používateľ k dispozícii 30-dňovú bezplatnú testovaciu prevádzku redakčného systému Webaster. Doplnkové služby spojené s prevádzkou redakčného systému Webaster môžu byť v testovacej prevádzke čiastočne alebo úplne obmedzené alebo nedostupné.
6.2. Ak v priebehu 30-dňovej testovacej prevádzky požívateľ objedná platenú službu a za objednanú službu uhradí všetky poplatky fakturované prevádzkovateľom, v tom prípade bude testovacia prevádzka ukončená a testovacia prevádzka redakčného systému Webaster sa zmení na spoplatnenú službu s využitím redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených.

 1. 7. Objednávka služieb

7.1. Dňom objednania platených služieb redakčného systému Webaster vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom. Používateľ objednaním služieb vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami a zároveň súhlasí, že tieto Obchodné podmienky boli súčasťou objednávky a neboli uzatvorené podpisom. Na základe objednávky prevádzkovateľ vystaví používateľovi predfaktúru na zvolené obdobie a v cene, ktorá je v dobe objednania platná.
7.2. Pri objednávke služieb si používateľ zvolí jeden z ponúkaných programov, ktorý bude v dobe objednávky dostupný a rovnako zverejnený vrátane aktuálnej ceny na www.webaster.sk/cenník
7.3. Používateľ si pri objednávke zvolí periodicitu platby, teda časové obdobie, na ktoré si objednané služby chce predplatiť. Na základe zvolenej periodicity bude prevádzkovateľ vždy 30 dní pred ukončením objednaného obdobia vystavovať predfaktúru na ďalšie obdobie o rovnakej dĺžke a v cene platnej v dobe vystavenia predfaktúry. Aktuálne ceny sú zverejnené na stránke  www.webaster.sk/cenník
7.4. Používateľ si slobodne zvolil používateľský program a časové obdobie predplatenia. Na základe objednávky používateľ potvrdzuje svoj záujem o zvolený program a časové obdobie. Nárok na objednanú službu vzniká používateľovi až po úhrade celej sumy zálohovej faktúry. Čiastková úhrada nie je možná a používateľ môže odmietnuť spustenie služby v prípade, že nie je zaplatená celá čiastka zálohovej faktúry.
7.5. Využívanie zľavneného programu "Grant" je určené mestám, obciam, neziskovým organizáciám a občianskym združeniam. Na stránkach s používateľským programom "Grant" nemôžu byť prevádzkované komerčné služby ani e-shop. Podmienky poskytnutia zľavneného programu určuje prevádzkovateľ a pre poskytnutie zľavneného programu môže vyzvať osobu alebo spoločnosť, ktorá má o program "Grant" záujem, aby predložila potrebné doklady. V prípade zľavneného používateľského programu "Grant" má prevádzkovateľ právo odmietnuť poskytnutie tohto programu osobe alebo spoločnosti, u ktorej je podozrenie, že na tento program nemá nárok, alebo v prípade, že táto osoba alebo spoločnosť porušila iným spôsobom tieto Obchodné podmienky. Právo používať zľavnený program "Grant" je neprenosné.

 1. 8. Zmena objednaných služieb

8.1. Používateľ si môže zvoliť aj iný balík služieb, ako ten, ktorý má práve predplatený. Možný je prechod z vyššieho balíku na  nižší aj z nižšieho na vyšší. Prechod je možné po vzájomnej dohode uskutočniť aj v priebehu už predplateného obdobia.
8.2. V prípade, že k zmene programu dôjde v priebehu už uhradeného obdobia, tak pri prechode z nižšieho balíka na vyšší sa zmena uskutoční po uhradení doplatku. Pri prechode z vyššieho balíka na nižší sa predĺži obdobie predplatenia nového nižšieho balíka na časové obdobie, ktoré zodpovedá zostatkovej cene už zaplateného pôvodného balíka.

 1. 9. Ukončenie prevádzky

9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na okamžité pozastavenie prevádzky služieb redakčného systému Webaster a služieb s tým súvisiacich aj bez predchádzajúceho upozornenia, prípadne zablokovať prístup k webovým stránkam prevádzkovaným  na redakčnom systéme Webaster, alebo odstrániť webové stránky a to okrem iného v aj prípadoch keď:

9.2. Prevádzkovateľ aj používateľ majú právo na ukončenie poskytovania resp. používanie redakčného systému Webaster a služieb s tým spojených, pričom musí túto skutočnosť oznámiť písomnou formou alebo formou e-mailu prostredníctvom zákazníckej zóny v profile používateľa v administračnom rozhraní.
9.3. V prípade ukončenia prevádzky zo strany používateľa nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby.
9.4. V prípade ukončenia prevádzky zo strany poskytovateľa z dôvodu porušenia Obchodných podmienok používateľom, nie je prevádzkovateľ povinný vrátiť platby za už zaplatené služby a nečerpané služby.
9.5. V prípade, že používateľ neuhradí v stanovenej dobe celú sumu zálohovej faktúry, prípadne uhradí iba jej časť bude prevádzkovateľom vyzvaný na úhradu celej čiastky zálohovej faktúry za objednané služby. V prípade, že ani po výzve nepríde k úhrade celej sumy, tak prevádzkovateľ môže odstúpiť od poskytovania služby a v prípade, že boli používateľom dovtedy zaplatené čiastkové zálohy, tak tieto vráti používateľovi v zákonom stanovenej lehote na jeho účet.

 1. 10. Záruky a zodpovednosť

10.1. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených nepreberá žiadnu zodpovednosť voči používateľovi ale ani tretej strane za škody, ktoré vzniknú či už následkom bežného použitia redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených alebo aj pri nedostupnosti služieb, zlyhaniu služieb alebo nespoľahlivosti týchto služieb ani v dôsledku nedostupnosti a nemožnosti použitia redakčného systému Webaster a služieb s ním priamo alebo nepriamo spojených.
10.2. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených nenesie žiadnu zodpovednosť za škody voči používateľovi alebo tretej strane v súvislosti s používaním redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených.
10.3. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah webových stránok používateľa, ktoré sú prevádzkované na redakčnom systéme Webaster. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, alebo ujmy, ktoré spôsobí používateľ redakčného systému Webaster tretím osobám svojím konaním. Obsah stránok používateľa v žiadnom prípade nevyjadruje názov prevádzkovateľa redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených. Za zverejnený obsah stránok vytvorených používateľom nesie v celom rozsahu zodpovednosť používateľ a akékoľvek sťažnosti a žaloby budú vedené voči autorovi tohto obsahu a nie voči prevádzkovateľovi redakčného systému Webaster.
10.4. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a produkty a programy tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom a služieb s ním spojených Vám negarantujú, že systém a programy a produkty tretích strán používané v súvislosti s redakčným systémom Webaster budú spĺňať vaše požiadavky a predstavy, budú pracovať bezchybne, bezpečne a nepretržite, že budú kompatibilné s dodatočným zdrojovým kódom a skriptami tretích strán a že, chyby v prevádzke alebo funkčnosti budú odstránené.
10.5. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených, nie je zodpovedný za stratu dát a neposkytuje žiadnu náhradu za dáta stratené v dôsledku poruchy na systéme, výpadku služieb redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených a rovnako aj pri poruchách alebo výpadkoch služieb tretích strán priamo alebo nepriamo súvisiacich s prevádzkou redakčného systému a služieb s tým spojených.
10.6. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť rozsah alebo úplne alebo čiastočne zrušiť poskytovanie služieb redakčného systému Webaster alebo služieb s ním spojeným.
10.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na pozmenenie alebo úplne odstránenie všetkých dát používateľa na redakčnom systéme Webaster a na službách s tým spojených a to aj bez upozornenia a bez povinnosti náhrady.
10.8. V prípade, že na tomto mieste nie je uvedené inak, tak na používanie redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených sa nevzťahujú žiadne ďalšie záruky.

 1. 11. Práva a povinnosti

11.1. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a služieb s ním spojených má právo na uvedenie loga Webaster a hyperlinky na každej web stránke vytvorenej v redakčnom systéme Webaster. Odstránenie loga prípadne hyperlinku používateľom, prípadne jeho znefunkčnenie bude považované za porušenie Obchodných podmienok.
11.2. Prevádzkovateľ má právo používať hyperlinky stránok používateľov a ukážky web stránok vytvorených v redakčnom systéme Webaster k propagácii redakčného systému Webaster a k marketingovým účelom spoločnosti Webaster, s.r.o.
11.3. Používateľ, ktorý prevádzkuje na redakčnom systéme Webaster internetový obchod, je povinný v zmysle zákona o elektronickom obchode č.22/2004 Z.z. podľa § 4 ods. 1 zákona o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné: názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba), daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH, adresu elektronickej pošty a telefónne číslo, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha uviesť na web stránke identifikačné údaje na firmu, ktorá tento obchod uskutočňuje a takisto aj ďalšie údaje, ktoré z tohto zákona vyplývajú.
11.4. Používateľ má povinnosť zverejňovať na web stránkach iba taký obsah, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi, dobrými mravmi alebo morálnymi princípmi.
11.5. Používateľ má povinnosť udržiavať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti. V prípade zneužitia vašich prihlasovacích údajov nenesie prevádzkovateľ redakčného systému žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť používateľovi alebo tretej strane. Prevádzkovateľ redakčného systému nemá prístup k heslám používateľov. Tieto heslá sú z bezpečnostných dôvodov uložené v zakódovanej podobe. Prevádzkovateľ môže na žiadosť používateľa iba vygenerovať nové heslá.
11.6. Používateľ má povinnosť zálohovať obsah, ktorý vkladá na web stránky. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a s ním súvisiacich služieb nie je povinný takúto zálohu vykonávať.
11.7. Povinnosťou prevádzkovateľa je snaha o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby v rámci technických a časových možností okrem stavov, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci, alebo zásahom tretích strán, prípadne v čase keď bude prebiehať potrebná údržba na hardvérových a softvérových vybaveniach potrebných pre funkčnosť redakčného systému Webaster a s ním spojených služieb.
11.8. Používateľ systému je povinný dodržiavať platné právne predpisy v súvislosti so zberom a archiváciou a spracovaním osobných údajov zákazníkov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov, zákon č. 428/2002 Z. z.
11.9. Prevádzkovateľ má právo v prípade podozrenia, porušovania zákonov slovenskej republiky, v prípade porušovania autorských práv, porušovania morálnych princípov alebo v prípade iného porušovania pravidiel vykonať na web stránke používateľa také zmeny, ktoré zamedzia ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo práv tretích strán.
11.10. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster má právo kedykoľvek a bez ďalšieho oznámenia uskutočňovať zmeny v programovom vybavení redakčného systému, pridávanie alebo odstraňovanie modulov, pridávanie alebo odstraňovanie grafických prvkov, odstránení alebo modifikovaní programového vybavenia tretích strán. 

 1. 12. Komunikácia so zákazníkom

12.1. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster považuje e-mailovú adresu používateľa, ktorú má uvedenú v profile zákazníka v administračnom rozhraní za e-mailovú adresu kompetentnej osoby pre realizáciu zmien  na webovej stránke. Pokiaľ budú používateľom požadované zmeny prostredníctvom zabezpečenej zóny v profile užívateľa v administračnom rozhraní, budú automaticky považované za autorizované. V prípade, že budú tieto zmeny neskôr označené za neautorizované nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za takto vykonané zmeny požadované prostredníctvom autorizovaného e-mailu.
12.2. V prípade, že bude mať prevádzkovateľ pochybnosti o identite používateľa, môže dané zmeny odmietnuť vykonať a podniknúť kroky k overeniu totožnosti používateľa.
12.3. Celá komunikácia v prípade registračného procesu, zasielania predfaktúr, faktúr, upomienok a ďalších informácií súvisiacich s prevádzkou a používaním objednaných služieb bude prebiehať elektronickou komunikáciu prostredníctvom e-mailu. Všetky elektronicky zasielané doklady spoločnosťou Webaster, s.r.o. sú plne v súlade s platnou legislatívou a sú plnohodnotnými a platnými daňovými dokladmi.

 1. 13. Ochrana osobných údajov

13.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov používateľa je jeho súhlas dávaný prevádzkovateľovi v zmysle článku 6 odstavec 1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "nariadenie").
13.2 Účelom spracovania osobných údajov používateľa je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému a marketingových oznámení, pričom zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
13.3 Osobné údaje používateľa sú prevádzkovateľom uložené 3 roky, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľom.
13.4 Ďalším príjemcom osobných údajov používateľa je spoločnosť WebHouse, s.r.o. ako správca serverov a spoločnosť nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. ako prevádzkovateľ online chatu.
13.5 Používateľ má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje používateľa používané prevádzkovateľom. Ak používateľ požiada o poskytnutie týchto informácií elektronicky, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
13.6 Používateľ má právo požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie svojich osobných údajov.
13.7 Používateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov v prípade, ak už tieto údaje nie sú viac potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania.
13.7 Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov používateľa pred odvolaním súhlasu. Používateľ môže svoj súhlas odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@webaster.sk
13.8 Používateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov ktoré mu poskytol, na inú tretiu stranu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal od používateľa na základe súhlasu.
13.9 Používateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu v prípade ak sa domnieva, že ochrana jeho osobných údajov bola porušená.

 1. 14. Zmluva o spracovaní osobných údajov

14.1 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým prevádzkovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s používateľom formou odsúhlasení týchto Obchodných podmienok.
14.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje klientov používateľa v rozsahu bežných osobných údajov.
14.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje klientov používateľa ukladať do databázy, chrániť, zálohovať a likvidovať.
14.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržovať redakčný systém Webaster tak, aby používateľovi umožnil splnenie žiadostí klientov používateľa o výkon práv dotknutých osôb stanovených v nariadení.
14.5 Osobné údaje sú uložené len na hardvéri spolupracujúcich partnerov prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.
14.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje používateľa a osobné údaje klientov používateľa pre účely tvorby webových stránok a eshopového riešenia Webaster.
14.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude využívať osobné údaje klientov používateľa pre vlastnú potrebu ani za iným účelom ako je plnenie zmluvy.
14.8 Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať získané osobné údaje klientov používateľa počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu budú údaje archivované 6 mesiacov.
14.9 Používateľ súhlasí so zapojením spolupracujúcich firiem vyznačených v odstavci 13.4 týchto Obchodných podmienok.
14.10 Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov tak, aby nemohlo prísť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.
14.11 Prevádzkovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom prevádzkovateľa. Tieto predpisy určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a spolupracujúcich firiem vyznačených v odstavci 13.4 týchto Obchodných podmienok. Všetky osoby ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto osobných údajoch ako aj o prijatých bezpečnostných opatreniach.

 1. 15. Záverečné ustanovenia

15.1. Prevádzkovateľ redakčného systému Webaster a služieb s tým spojených si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok.
15.2. Všetky ostatné podmienky, ktoré nie sú súčasťou týchto Obchodných podmienok sa budú v prípade sporu riadiť platnými ustanoveniami dotknutých zákonov.
15.3. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.2.2012. V prípade vydania nových Obchodných podmienok, strácajú tieto svoju platnosť a dňom ich vydania sú v platnosti nové Obchodné podmienky. O vydaní nových Obchodných podmienok bude prevádzkovateľ informovať používateľov prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy zadané v profile zákazníka 10 dní pred vydaním týchto nových Obchodných podmienok.
15.4. V prípade sporov sa za platné Obchodné podmienky považujú tie, ktorú sú zverejnené na webovej adrese prevádzkovateľa http://webaster.sk/obchodné-podmienky